Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası Sitemiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerin tamam SSL şifreleme yöntemi ile korunmakta, kişisel bilgilerinize sitemiz dışında üçüncü kişilerin erişimi engellenmektedir. Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen şart ve amaçlar dışında hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun 28. maddesi kişisel verilerin korunması ve gizliliğine ilişkin istisnaları, 11. maddesi ise kişisel verileri depolanan ve işlenen üyelerimizin haklarını düzenlemektedir. 6698 Sayılı yasanın 11. maddesine göre; Centra Uzman İnsan Kaynakları ve Teknolojileri Ticaret A.Ş olarak www.sanaluzman.com adresli internet sitemizi ziyaretiniz sırasında ve üyelik hesabınızı oluştururken tarafınızdan bazı kişisel bilgilerinizi almakta, bunları depolamakta ve bazı durumlarda işlemekteyiz. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yasa ile belirlenmiş haklarınızı kullanmak istemeniz halinde yazılı talebinizi Kozyatağı Mah. Saniye Ermutlu Sk. Şaşmaz Plaza No: 6/5-6 34750 Kadıköy / İstanbul - TR adresine ıslak imzalı olarak veya info@sanaluzman.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun; kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.