FİLTRE SEÇİMLERİM

Onaylı Kullanıcılar

KATEGORİLER

YETENEKLER

YAŞADIĞI YER

Ara
Aradığınız kriterlerde 2 iş bulunmaktadır..

Bilimsel çalışmaların oluşturulup diğer araştırmacılara ulaştırılması sürecinin önemli bir ayağı olan bilimsel iletişimde, akademik kitaplar, makaleler, bildiriler, tezler vb. kaynaklar önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu kaynakların başka bilim insanlarınca erişilmesi alanda tartışma ortamına zemin hazırlayarak çeşitli bakış açılarının ve yeni, özgün çalışmaların üretilmesine katkı sağlamaktadır. Çeviribilimin Türkiye’deki gelişiminde aynı durum söz konusu olmuştur ve olmaya devam etmektedir. 80’li yıllar itibariyle Türkiye’de tam anlamıyla çeviribilimsel faaliyetler, Batı’dan faydalanılarak alınan çalışmalar üzerinden gerçekleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de çeviribilimin kuruluş dönemlerinden itibaren dışarıdan alınan alana ait düşünsel uğraşların izini sürebilmek amacıyla, yabancı dillerden Türkçeye çevrilmiş çeviribilim konulu makalelerin bir arada toplandığı sistemli veri sunan derleme kitaplar yoluyla, bu kaynakların alanın gelişimine yönelik ne şekilde bir katkı sağladığına dair bir üst-bakış getirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, belirlenen derleme kitaplardaki yan metinlerden elde edilen verilerle, öncelikle ilgili kitaplar hakkında bilgilere yer verilmiş ve belirlenmiş sorular çerçevesinde karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Bu kapsamda, kitaplardaki makalelerin alanın Türkiye’deki gelişimi açısından detaylı incelemesi yapılıp, bu inceleme çerçevesinde makalelerin hangi kaynak dillerden çevrildiği, yayımlandıkları yıllara dair ne gibi çıkarımların yapılabileceği, çeviribilimin hangi alanlarını ele alan konulardan oluştukları gibi sorulardan hareketle ve grafikler aracılığıyla yanıtlar bulunmuştur. Yapılan araştırmada değerlendirmelerde bulunularak üst bakış oluşturulmuş, bu yönde yapılacak çeviri çalışmalarının bilimsel zemindeki yönelimine dair öneriler sunulmuştur

Sabit Fiyat
10-04-2023 - 13-04-2023
Verilen Teklif: 1
Almanca Çeviri

We are currently seeking a highly skilled and professional English to Turkish translation freelancer to assist us with an important project. Our goal is to establish effective communication with our target audience business by delivering accurate and culturally appropriate translations.

 

Interests:

- A wide range of Skillfully translate English documents, including marketing materials, product descriptions, website content and other relevant materials into English.

- Ensure that the translated content maintains the original meaning, style and tone while seamlessly adapting to the English language and culture.

- Conduct thorough proofreading and editing and polished to ensure flawless translations.

- Collaborate closely with our team to clarify any ambiguous or context-specific terms or phrases.

- Adhere to the project time lines and provide regular progress updates.

 

Requirements:

- Native-level proficiency in both English and Turkish, with exceptional written and verbal communication skills in both languages.

- English to Turkish translation of extensive experience, demonstrated by a distinguished portfolio showcasing your expertise.

- Profound knowledge of English grammar, vocabulary, and cultural intricacies.

- Ability to work independently, effectively manage time and meet * stringent deadlines.

 

 

If you are looking for a dedicated and experienced English to Turkish translator exciting opportunity to contribute to our company's growth, we invite you to apply for this project. To express your interest and request further details, please contact us at elizabethbarnhart870@gmail.com. When reaching out via email, kindly provide your CV or any relevant work samples, and use the subject line "PROJECT English to Turkish."

 

We eagerly await your applications, reviewing and collaborating with a competent freelancer who shares our dedication to delivering exceptional translations. If you have any inquiries or require additional information, please do not hesitate to contact us via the provided email address.

Kind regards.

Sabit Fiyat
28-06-2023 - 07-07-2023
Verilen Teklif: 0